Покана за общо събрание на сдружение „ФИАБЦИ - БЪЛГАРИЯ”

Управителният съвет на Сдружение „ФИАБЦИ - БЪЛГАРИЯ”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.01.2020Г. ОТ 13.00 ЧАСА, гр. София,  бул. "Джеймс Баучер" №76 (сградата на Български Червен кръст)

При невъзможност да вземете лично участие в Общото събрание, може да упълномощите друго лице, което да ви представлява, при условията на чл.15 от Устава на  Сдружение „ФИАБЦИ-БЪЛГАРИЯ”

Изтегли - Пълномощно Фиабци физическо лице Изтегли - Пълномощно Фиабци юридическо лице

ПОКАНА

About FIABCI

Business Club of Real Estate Professionals from more than 60 countries. Special consultant with status of a non-governmental organization to the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).

Contacts

FIABCI Bulgaria
Sofia, PK 1606
10, Makedonia Blvd

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Phone: +359 885 001 001
Mobile: +359 885 034 858
Mobile: +359 888 806 316