Покана за общо събрание на сдружение „ФИАБЦИ - БЪЛГАРИЯ”

Управителният съвет на Сдружение „ФИАБЦИ - БЪЛГАРИЯ”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.01.2020Г. ОТ 13.00 ЧАСА, гр. София,  бул. "Джеймс Баучер" №76 (сградата на Български Червен кръст)

При невъзможност да вземете лично участие в Общото събрание, може да упълномощите друго лице, което да ви представлява, при условията на чл.15 от Устава на  Сдружение „ФИАБЦИ-БЪЛГАРИЯ”

Изтегли - Пълномощно Фиабци физическо лице Изтегли - Пълномощно Фиабци юридическо лице

ПОКАНА

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316